http://cri.brrd.in.th/web/

ศูนย์ข้าวชุมชน / หมู่บ้านชุมชนต้นแบบ

รางวัลชนะเลิศ

โครงการข้าวพันไร่
(The Farmer เกมเกษตรกร)

        นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โครงการประกวดแข่งขันชุมชนต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว (ข้าวพันไร่) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ณ กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขัน ชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนต้นแบบฯ ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยอยู่ในการกำกับดูแลการดำเนินงาน ติดตามให้คำแนะนำคัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ของคณะทำงานศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ประกอบด้วย นายทองมา มานะกุล ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และทีมงาน
        ในการแข่งขันดังกล่าว มีตัวแทนจาก 2 จังหวัด ที่เข้าร่วมโครงการฯ คือ จังหวัดเชียงราย และ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจะ
ถ่ายทอดวิถีชีวิตและการปลูกข้าวของชุมชนชาวนา 2 ชุมชน เป็นระยะเวลา 8 เดือน (เมษายน – ธันวาคม 2556) ในรูปแบบ (Reality Show)
เพื่อค้นหาชุมชนชาวนาต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพชาวนาให้พร้อมสำหรับการแข่งขันในตลาดอาเซียน(AEC)

 

เกษตรกรปราดเปรื่อง

 

 

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
พร้อมคณะ ปฏิบัติงานพื้นที่โครงการเกษตรกรปราดเปรื่องด้านการผลิตข้าว ตำบลดอยลาน
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อสุ่มเก็บตัวอย่างข้าวในแปลงเกษตรกร

 

 

 

 

วิทยากร

 

 

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำาญงาน
เป็นวิทยากร เรื่อง องค์ความรู้เรื่องข้าว ในโครงการจัดทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ประยุกต์ตาม
พระราชดำริ (ปิดทองหลังพระ) ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านร่องเบ้อ ตำบลห้วยสัก อำเมือง
จังหวัดเชียงราย 
 

 


เมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม 2556 นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร นายสมานชัย ศรีออน เจ้าหน้าที่การเกษตร พร้อมคณะ ได้ให้คำแนะนำในการตรวจตัดข้าวปน แก่เกษตรกรในโครงการศูนย์ข้าวชุมชนตำบลทรายขาว อำเภอพาน ตำบลนางแล อำเภอเมือง และตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย


 

โครงการข้าวพันไร่

(The Farmer เกมเกษตรกร)

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะ นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมถ่ายทำราย
การ โครงการข้าวพันไร่ "The Farmer เกมเกษตรกร" ณ สหกรณ์การเกษตร อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยออกอากาศทางช่องโมเดิร์นไนนท์ทีวี วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 05.00 - 05.30 น. ช่องฟาร์ม แชนแนล ทุกวัน เวลา 16.00-16.30 น. และช่องมิราเคิล แชนแนล ทุกวัน เวลา 06.30-07.00 น.

 

 

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556 นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการทำหุ่นไล่กา ในโครงการข้าวพันไร่
"The Farmer เกมเกษตรกร"
ณ ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยออกอากาศ
ทางช่องโมเดิร์นไนนท์ทีวี วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 05.00 - 05.30 น. ช่องฟาร์ม แชนแนล ทุกวัน
เวลา 16.00-16.30 น. และช่องมิราเคิล แชนแนล ทุกวัน เวลา 06.30-07.00 น.

 

 

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะ
และนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สุ่มเก็บตัวอย่างข้าว
จากแปลงเกษตรกร โครงการเกษตรกรปราดเปรื่องด้านการผลิตข้าว ในพื้นที่ตำบลเวียงเหนือ
อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย


            

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เพื่อตรวจแปลงนาข้าวของเกษตรกรในโครงการศูนย์ข้าวชุมชน พบว่า แปลงนาของเกษตรกรบางคนมีการเกิดโรคหลาว จึงมีการแนะนำให้เกษตรกรตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

 

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อตรวจแปลงนาข้าวของเกษตรกรในโครงการศูนย์ข้าวชุมชน พบว่า แปลงนาของเกษตรกรบางคนมีการเกิดโรคบั่ว และมีเพลี้ยกระโดดหลังขาวเข้าทำลาย จึงมีการแนะนำให้เกษตรกรตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

 


เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ พร้อมด้วย คุณจำรุณ ระวีคำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขต 6 คุณสมยศ อาษา นักวิชาการเกษตรส่งเสริมชำนาญการ (เกษตรตำบลเวียงเหนือ) ได้เข้าพื้นที่ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เพื่อพบปะเกษตรกรและให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวตามเกณฑ์ของศูนย์ข้าวชุมชน สอบถามปัญหา-อุปสรรค และตรวจแปลงนาข้าวของเกษตรกร

 


เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะ ได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตรวจแปลงเกษตรกรในโครงการข้าวพันไร่ ที่นำเทคโนโลยีการปลูกข้าวด้วยวิธีโยนกล้า

 

                                         

 

             

              เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมคณะ
ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันไถนาและการดำนา ในโครงการประกวดแข่งขันชุมชนต้นแบบ
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว (ข้าวพันไร่) ณ ตำบลสันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย

 

      

บริษัทฟาร์ม แชนเนล (ประเทศไทย) จำกัด ถ่ายทำรายการเรียลลิตีโชว์ "โครงการประกวด
แข่งขันชุมชนต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว"(ข้าวพันไร่)
เพื่อถ่ายทอดวิถีชีวิต
ประเพณี และวัฒนธรรมของเกษตรกร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่
20-22 เมษายน 2556 โดยมี นายทองมา มานะกุล ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และ
นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ให้การต้อนรับ
การแข่งขันฯ ดังกล่าว จะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี รายการ
"คนไทยหัวใจเกษตร" ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 05.10-05.35 น.
สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมช่อง ฟาร์ม แชนเนล ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 16.00-16.30 น.
และสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมช่องมิราเคิล แชนเนล ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 06.00-06.30 น.

 

   

กรมการข้าว ร่วมกับบริษัทฟาร์ม แชนเนล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทโตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จำกัด จัดโครงการประกวดแข่งขันชุมชนต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว
(ข้าวพันไร่) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน
2556 ณ โรงแรมแมนฮัตตั้น อำเภอคล่องหลวง และศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2556 (ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี) มีพิธีเปิดการสัมมนาและแถลงข่าว
โครงการประกวดแข่งขันชุมชนต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว(ข้าวพันไร่)เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) โดยมีผู้บริหารหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน
โครงการฯ จาก 3 องค์กร ร่วมแถลงข่าว ได้แก่
> นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อธิบดีกรมการข้าว
> ดร.ปกรณ์ สุจเร ผู้แทนจากบริษัทฟาร์ม แชนเนล(ประเทศไทย) จำกัด
> ผู้แทนจากบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

โดยมีตัวแทนจาก 2 จังหวัด ที่เข้าร่วมโครงการฯ คือ จังหวัดเชียงราย และ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจะ
ถ่ายทอดวิถีชีวิตและการปลูกข้าวของชุมชนชาวนา 2 ชุมชน เป็นระยะเวลา 8 เดือน (Reality Show)
เพื่อค้นหาชุมชนชาวนาต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพชาวนาให้พร้อมสำหรับการแข่งขันในตลาดอาเซียน

 

             

 

         

             เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
พร้อมคณะร่วมเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาและปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ข้าว (ศูนย์ข้าวชุมชน)
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

 

           

     เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย
พร้อมคณะ ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเชียงราย และเกษตรตำบลทรายขาว
ร่วมกันมอบปัจจัยการผลิต (ปุ๋ย) ให้กับศูนย์ข้าวชุมชนตำบลทรายขาว       เนื่องในโอกาส
ได้รับรางวัลการทำบัญชีครัวเรือนดีเด่นปี 2556

 

    

นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะ เป็นวิทยากรบรรยายโครงการ
ข้าวพันไร่ พร้อมรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หรือ GAP เพื่อเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย


โครงการหมู่บ้านลดต้นทุนฯ

 

นายไมตรี ปรีชา วิศวกรการเกษตรชำนาญการ สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว
เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว โดย นายแสวง เบ็ญชา พร้อมคณะ
ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกษตรกรในโครงการหมู่บ้านชุมชนต้นแบบการลดต้นทุนการผลิตข้าว
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ณ บ้านป่าเปา หมู่ 4 ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย


ผู้ตรวจกระทรวงฯ

  

นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมติดตามคณะผู้ตรวจกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (นางสุภาพร พิมลลิขิต) ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา(เขต 16)
เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2556

  

        นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมประชุมชี้แจงเกษตรกร
ศูนย์ข้าวชุมชน เรื่อง การจัดระบบคบคุมภายในแบบกลุ่ม (GAP SEED)เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556
ณ ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

 

       นายจรัญ  สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย "โรงเรียนชาวนา"
ณ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556

    

นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมพิธีเปิดงาน
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และเป็นวิทยากร เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีและระบบ
การผลิตข้าว GAP ให้แก่เกษตรกรเศูนย์ข้าวชุมชน ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556

 

โครงการข้าวพันไร่

    

นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดแข่งขัน
ชุมชนต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว(ข้าวพันไร่) THE FARMER : เกมเกษตรกร ในวัน
อังคารที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านตะเคียน ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน
จังหวัดเชียงราย

 

 

โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

    

นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี และระบบการผลิตข้าว GAP แก่เกษตรกรศูนย์ข้าวชุมชนต้า
และเยาวชนโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง ในโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เมื่อวันที่ 23
พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

 โครงการข้าวพันไร่

  

         นายสุรพล ใจดี ผอ.สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว  พร้อมด้วย นายแสวง เบ็ญชา
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย
สำรวจพื้นที่การปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 และ กข15  พื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
          

          โดยกรมการข้าวร่วมกับบริษัท ฟาร์ม แซลเนล(ประเทศไทย) จำกัด  จัดทำโครงการ
ข้าวพันไร่ในซึ่งเป็นโครงการถ่ายทอดวิถีชีวิตและการปลูกข้าวของชุมชนชาวนา เพื่อค้นหา
ชุมชนชาวนาต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพชาวนาให้พร้อมสำหรับการแข่งขันในตลาดอาเซียน


 

 

       เมื่อวันที่ 4  มกราคม 2556  นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  พร้อมคณะ  ออกสุ่มตรวจเมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์ข้าวชุมชนดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย   ในการนี้ทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย ได้ประชาสัมพันธ์และออกรายการ โดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในวันดังกล่าวด้วย

 

 

      เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555  นายแสวง เบ็ญชา  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  พร้อมคณะ  นำเครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลดงมะดะ  ทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าวสันป่าตอง 1

 

        เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555  นายทองมา มานะกุล ผอ.ศวข.เชียงราย  นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมด้วย ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด (สาขาบัวสลี)  และคณะกรรมการสหกรณ์ฯ  ติดตามดูงานการผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ข้าวชุมชนตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  เพื่อเชื่อมโยงการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว ของศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย


 

          เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555   นายแสวง เบ็ญชา  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะ  ได้ติดตามให้คำแนะนำการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการหมู่บ้านชุมชนต้นแบบการลดต้นทุนการผลิตข้าว ณ ตำบลเจริญเมือง  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

 

 

         เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2555  นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมคณะ  ได้ออกสุ่มเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกขาวดอกมะลิ 105, กข6  กข15 โครงการหมู่บ้านชุมชนต้นแบบการลดต้นทุนการผลิตข้าว  เพื่อวิเคราะห์ผลผลิตต่อไร่ ณ ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย


 

           เมื่อวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2555  นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมคณะ  ได้ติดตามให้คำแนะนำการตรวจตัดข้าวปน ระยะก่อนการเก็บเกี่ยว โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2555  ณ ศูนย์ข้าวชุมชน อำเภอเมือง อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย


 

 

 

               เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555   นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
พร้อมคณะ  ร่วมงานเปิดศูนย์ข้าวชุมชนตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย  โดยมี นายพร พาเนตร
เป็นประธานศูนย์ฯ

                                                   

               เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะ ได้ติดตามให้คำแนะนำการตรวจตัดข้าวปนระยะโน้มรวง โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2555   ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

                                                  

 

 

        เมื่อวันที่ 9-11 ตุลาคม 2555  นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะ ได้ติดตามให้คำแนะนำการตรวจตัดข้าวปน โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2555  ในพื้นที่ อ.แม่สาย อ.แม่จัน อ.เมือง อ.แม่ลาว และ อ.พาน จ.เชียงราย

 


 

     

             นายจรัญ  สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการพัฒนาเชียงรายให้เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสนค้าเกษตรคุณภาพ กิจกรรม การจัดทำแปลงผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ปี 2555  ณ ศาลาวัดป่าสักน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่วันที่ 26 กรกฎาคม 2555

         นางสาวนุจรินทร์  จังขันธ์ นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ และ นางสาวธราพร  ยืนยงค์ นักกีฎวิทยา เป็นวิทยากรบรรยาย ให้กับชาวนาอาสาโครงการหมู่บ้านชุมชนต้นแบบการลดต้นทุนการผลิตข้าว ปี 2555 กิจกรรม การจัดตั้งและพัฒนากลุ่มบริหารจัดการศัตรูข้าวพร้อมระบบเตือนภัย ณ บ้านป่าเปา หมู่ที่ 4 ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555

 


          

 

             เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555  นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
และ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร
ได้ร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ โครงการพัฒนาเชียงรายให้เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าคุณภาพ  ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

 


               เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เป็นวิทยากร "ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ดีเพื่อกระจายเมล็ดพันธุ์ในท้องถิ่นตามระบบ GAP" โรงเรียนชาวนา ศูนย์ข้าวชุมชนแม่อ้อ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

  


           เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555  นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร
ได้ร่วมจัดเวทีชุมชน "โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2555"
ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดโค้งงาม อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

        

             เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555  นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน 
และ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร
  ได้ร่วมจัดเวทีชุมชน  "โครงการพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2555"
ณ  ตำบลแม่อ้อ  อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

  

          เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555   ศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายร่วมจัดเวทีชุมชน  โครงการพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2555
ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่อ้อ หมู่ 11 ตำบลแม่อ้อ
อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

                            

 
                  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555   นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
พร้อมคณะ   บรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกร โครงการหมู่บ้านชุมชนต้นแบบการลดต้นทุนการผลิต
ข้าว ปี 2555   
ณ  บ้านป่าเปา หมู่ที่ 4 ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล)  ติดตามงานโครงการภายใต้แผนตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 และในวันที่ 1 มีนาคม 2555  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ข้าวชุมชนตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (นายธานินทร์ สุภาแสน) ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด
           ผู้ตรวจราชการฯ ได้มอบนโยบายให้เกษตรจังหวัดเชียงราย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการฟื้นฟูศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยคัดเลือกศูนย์นำร่องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จำนวน 10 ศูนย์


 

 

งานจัดซื้อจัดจ้าง

งานวิจัยเด่น     

     

     

รายงานประจำปี

    

จองหอพักศูนย์ฯ

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday10
mod_vvisit_counterYesterday93
mod_vvisit_counterThis week620
mod_vvisit_counterLast week583
mod_vvisit_counterThis month2207
mod_vvisit_counterLast month2930
mod_vvisit_counterAll days40397

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 107.21.163.227
,
Today: เม.ย. 25, 2014

ค้นหาในเว็บไซต์

นายปิยะพันธ์  ศรีคุ้ม
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย


การสื่อสารภายใน สวข. 

พยากรณ์อากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
ป้ายโฆษณา
ลิขสิทธิ์ © 2014 http://cri.brrd.in.th/web/. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย