http://cri.brrd.in.th/web/

ศูนย์ข้าวชุมชน / หมู่บ้านชุมชนต้นแบบ

 

The farmer เกมเกษตรกร ปี 2

นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  นำตัวแทนกลุ่มเกษตรกร
ศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย  บันทึก
รายการ The farmer เกมเกษตรกร ปี 2 (โครงการประกวดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบ)
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2557  ณ กรมการข้าว และบริษัทกันตนา กรุ๊ป  กรุงเทพฯ

 

คืนความสุขให้ชาวนา

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงาน
การเกษตรชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ศวข.เชียงราย
ร่วมงานวันรณรงค์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความ
สุขให้ชาวนา  ณ เทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

 

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงาน
การเกษตรชำนาญงาน  พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ศวข.เชียงราย
ร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการภายใต้โครงการรณรงค์และถ่ายทอดเทคโนโลยี
การลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขให้ชาวนา เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557
ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองพาน จำกัด อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

 

นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  เป็นวิทยากรอบรม
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขให้ชาวนา 
วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557

ต.ศรีดอนไชย อ.เชียงของ จ.เชียงราย จำนวน 100 คน

ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงรายจำนวน 31 คน

 


 

เกมเกษตรกร ปี 2

นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะ นำเกษตรกรศูนย์ข้าวชุมชน
ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ร่วมสัมมนาโครงการประกวดศูนย์ข้าวชุมชน
ต้นแบบ ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร และ
เปิดโครงการประกวดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบ ปี 2557 ณ กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน
กรุงเทพฯ โดยมีนายอภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิด
การสัมมนาฯ

เกษตรกรที่ร่วมโครงการประกวดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบ 5 จังหวัด ประกอบด้วย
จังหวัดเชียงราย  จังหวัดบุรีรัมย์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดราชบุรี   และ
จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดย บริษัท ฟาร์มแนชแนล(ประเทศไทย)จำกัด
และบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้การสนับสนุน

 

วันเกษตรไทยและวันพืชมงคล

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2557 นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
และคณะ  ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันเกษตรไทยและวันพืชมงคล  ณ อุทยานหลวงฯ
จังหวัดเชียงใหม่

 

ร่วมงานแถลงข่าว

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร
และคณะ ร่วมงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรเพื่อเตรียมพร้อมเกษตรไทย
เริ่มต้นใหม่ฤดูกาลผลิต  จัดโดย หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย  
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557     ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย  อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย


"ข้าวไทย ก้าวหน้าด้วยพระบารมี"

นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ  ร่วมจัดนิทรรศการในงาน
“ข้าวไทย ก้าวหน้าด้วยพระบารมี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
วโรกาสพระชนมายุครบ 86 พรรษา   ณ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557

วันศูนย์ข้าวชุมชนข้าวญี่ปุ่น

 

นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันศูนย์ข้าวชุมชน
ข้าวญี่ปุ่น” เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557     ณ ที่ทำการชั่วคราวศูนย์ข้าวชุมชนข้าวญี่ปุ่น ตำบลแม่พริก 
อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวญี่ปุ่น ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวญี่ปุ่น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย ภาคเกษตรกร ภาคเอกชน และภาคราชการ ในการผลิตเมล็ดพันธุ์และการบริหารจัดการ
ศูนย์ข้าวชุมชนสู่ความสำเร็จ ตลอดจนประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนข้าวญี่ปุ่น และ
ประชาสัมพันธ์ข้าวญี่ปุ่นของจังหวัดเชียงราย

 

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้โครงการหมู่บ้าน
ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ ปี 2557  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557  ณ ศูนย์ข้าวชุมชุน
ตำบลต้า หมู่ที่ 5  อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย    โดยมี นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนัก
งานการเกษตรชำนาญงาน กล่าวรายงาน  และ นางวันดี ราชชมพู นายอำเภอขุนตาล
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

การจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรทราบถึงเทคโนโลยี
ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้คุณภาพดี นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และกลุ่มเกษตรกร  ซึ่งมีผู้ร่วมงานจำนวน
234 คน

 

แปลงนาสาธิตเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 นายนิทิต จิตรนิยม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  เป็นประธานเปิดงานวันปักดำข้าวพันธุ์ดีในแปลงนาสาธิต ณ แปลงนาสาธิต
บ้านหนองบัวแดง ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย   โดยมี นายแสวง เบ็ญชา
พร้อมคณะ  ร่วมให้การต้อนรับ  ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการรวมกลุ่มผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าว สาธิตการใช้รถปักดำนา

 

รางวัลชนะเลิศ เกมเกษตรกร ปี 1

โครงการข้าวพันไร่
(The Farmer เกมเกษตรกร)

นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โครงการประกวดแข่งขันชุมชนต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว (ข้าวพันไร่) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ณ กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขัน ชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนต้นแบบฯ ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยอยู่ในการกำกับดูแลการดำเนินงาน ติดตามให้คำแนะนำคัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ของคณะทำงานศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ประกอบด้วย นายทองมา มานะกุล ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และทีมงาน
ในการแข่งขันดังกล่าว มีตัวแทนจาก 2 จังหวัด ที่เข้าร่วมโครงการฯ คือ จังหวัดเชียงราย และ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจะ
ถ่ายทอดวิถีชีวิตและการปลูกข้าวของชุมชนชาวนา 2 ชุมชน เป็นระยะเวลา 8 เดือน (เมษายน – ธันวาคม 2556) ในรูปแบบ (Reality Show)
เพื่อค้นหาชุมชนชาวนาต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพชาวนาให้พร้อมสำหรับการแข่งขันในตลาดอาเซียน(AEC)

เกษตรกรปราดเปรื่อง

 

 

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
พร้อมคณะ ปฏิบัติงานพื้นที่โครงการเกษตรกรปราดเปรื่องด้านการผลิตข้าว ตำบลดอยลาน
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อสุ่มเก็บตัวอย่างข้าวในแปลงเกษตรกร

 

 

วิทยากร

 

 

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำาญงาน
เป็นวิทยากร เรื่อง องค์ความรู้เรื่องข้าว ในโครงการจัดทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ประยุกต์ตาม
พระราชดำริ (ปิดทองหลังพระ) ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านร่องเบ้อ ตำบลห้วยสัก อำเมือง
จังหวัดเชียงราย

 


เมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม 2556 นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร นายสมานชัย ศรีออน เจ้าหน้าที่การเกษตร พร้อมคณะ ได้ให้คำแนะนำในการตรวจตัดข้าวปน แก่เกษตรกรในโครงการศูนย์ข้าวชุมชนตำบลทรายขาว อำเภอพาน ตำบลนางแล อำเภอเมือง และตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย


 

โครงการข้าวพันไร่

(The Farmer เกมเกษตรกร)

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะ นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมถ่ายทำราย
การ โครงการข้าวพันไร่ "The Farmer เกมเกษตรกร" ณ สหกรณ์การเกษตร อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยออกอากาศทางช่องโมเดิร์นไนนท์ทีวี วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 05.00 - 05.30 น. ช่องฟาร์ม แชนแนล ทุกวัน เวลา 16.00-16.30 น. และช่องมิราเคิล แชนแนล ทุกวัน เวลา 06.30-07.00 น.

 

 

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556 นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการทำหุ่นไล่กา ในโครงการข้าวพันไร่
"The Farmer เกมเกษตรกร"
ณ ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยออกอากาศ
ทางช่องโมเดิร์นไนนท์ทีวี วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 05.00 - 05.30 น. ช่องฟาร์ม แชนแนล ทุกวัน
เวลา 16.00-16.30 น. และช่องมิราเคิล แชนแนล ทุกวัน เวลา 06.30-07.00 น.

 

 

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะ
และนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สุ่มเก็บตัวอย่างข้าว
จากแปลงเกษตรกร โครงการเกษตรกรปราดเปรื่องด้านการผลิตข้าว ในพื้นที่ตำบลเวียงเหนือ
อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย


เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เพื่อตรวจแปลงนาข้าวของเกษตรกรในโครงการศูนย์ข้าวชุมชน พบว่า แปลงนาของเกษตรกรบางคนมีการเกิดโรคหลาว จึงมีการแนะนำให้เกษตรกรตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อตรวจแปลงนาข้าวของเกษตรกรในโครงการศูนย์ข้าวชุมชน พบว่า แปลงนาของเกษตรกรบางคนมีการเกิดโรคบั่ว และมีเพลี้ยกระโดดหลังขาวเข้าทำลาย จึงมีการแนะนำให้เกษตรกรตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

 


เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ พร้อมด้วย คุณจำรุณ ระวีคำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขต 6 คุณสมยศ อาษา นักวิชาการเกษตรส่งเสริมชำนาญการ (เกษตรตำบลเวียงเหนือ) ได้เข้าพื้นที่ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เพื่อพบปะเกษตรกรและให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวตามเกณฑ์ของศูนย์ข้าวชุมชน สอบถามปัญหา-อุปสรรค และตรวจแปลงนาข้าวของเกษตรกร


เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะ ได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตรวจแปลงเกษตรกรในโครงการข้าวพันไร่ ที่นำเทคโนโลยีการปลูกข้าวด้วยวิธีโยนกล้า

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมคณะ
ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันไถนาและการดำนา ในโครงการประกวดแข่งขันชุมชนต้นแบบ
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว (ข้าวพันไร่) ณ ตำบลสันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย

 

บริษัทฟาร์ม แชนเนล (ประเทศไทย) จำกัด ถ่ายทำรายการเรียลลิตีโชว์ "โครงการประกวด
แข่งขันชุมชนต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว"(ข้าวพันไร่)
เพื่อถ่ายทอดวิถีชีวิต
ประเพณี และวัฒนธรรมของเกษตรกร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่
20-22 เมษายน 2556 โดยมี นายทองมา มานะกุล ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และ
นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ให้การต้อนรับ
การแข่งขันฯ ดังกล่าว จะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี รายการ
"คนไทยหัวใจเกษตร" ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 05.10-05.35 น.
สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมช่อง ฟาร์ม แชนเนล ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 16.00-16.30 น.
และสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมช่องมิราเคิล แชนเนล ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 06.00-06.30 น.

กรมการข้าว ร่วมกับบริษัทฟาร์ม แชนเนล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทโตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จำกัด จัดโครงการประกวดแข่งขันชุมชนต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว
(ข้าวพันไร่) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน
2556 ณ โรงแรมแมนฮัตตั้น อำเภอคล่องหลวง และศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2556 (ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี) มีพิธีเปิดการสัมมนาและแถลงข่าว
โครงการประกวดแข่งขันชุมชนต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว(ข้าวพันไร่)เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) โดยมีผู้บริหารหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน
โครงการฯ จาก 3 องค์กร ร่วมแถลงข่าว ได้แก่
> นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อธิบดีกรมการข้าว
> ดร.ปกรณ์ สุจเร ผู้แทนจากบริษัทฟาร์ม แชนเนล(ประเทศไทย) จำกัด
> ผู้แทนจากบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

โดยมีตัวแทนจาก 2 จังหวัด ที่เข้าร่วมโครงการฯ คือ จังหวัดเชียงราย และ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจะ
ถ่ายทอดวิถีชีวิตและการปลูกข้าวของชุมชนชาวนา 2 ชุมชน เป็นระยะเวลา 8 เดือน (Reality Show)
เพื่อค้นหาชุมชนชาวนาต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพชาวนาให้พร้อมสำหรับการแข่งขันในตลาดอาเซียน

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
พร้อมคณะร่วมเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาและปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ข้าว (ศูนย์ข้าวชุมชน)
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย
พร้อมคณะ ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเชียงราย และเกษตรตำบลทรายขาว
ร่วมกันมอบปัจจัยการผลิต (ปุ๋ย) ให้กับศูนย์ข้าวชุมชนตำบลทรายขาว       เนื่องในโอกาส
ได้รับรางวัลการทำบัญชีครัวเรือนดีเด่นปี 2556

นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะ เป็นวิทยากรบรรยายโครงการ
ข้าวพันไร่ พร้อมรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หรือ GAP เพื่อเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย


โครงการหมู่บ้านลดต้นทุนฯ

นายไมตรี ปรีชา วิศวกรการเกษตรชำนาญการ สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว
เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว โดย นายแสวง เบ็ญชา พร้อมคณะ
ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกษตรกรในโครงการหมู่บ้านชุมชนต้นแบบการลดต้นทุนการผลิตข้าว
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ณ บ้านป่าเปา หมู่ 4 ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย


ผู้ตรวจกระทรวงฯ

นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมติดตามคณะผู้ตรวจกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (นางสุภาพร พิมลลิขิต) ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา(เขต 16)
เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2556

นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมประชุมชี้แจงเกษตรกร
ศูนย์ข้าวชุมชน เรื่อง การจัดระบบคบคุมภายในแบบกลุ่ม (GAP SEED)เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556
ณ ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

นายจรัญ  สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย "โรงเรียนชาวนา"
ณ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556

นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมพิธีเปิดงาน
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และเป็นวิทยากร เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีและระบบ
การผลิตข้าว GAP ให้แก่เกษตรกรเศูนย์ข้าวชุมชน ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556

 

โครงการข้าวพันไร่

นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดแข่งขัน
ชุมชนต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว(ข้าวพันไร่) THE FARMER : เกมเกษตรกร ในวัน
อังคารที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านตะเคียน ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน
จังหวัดเชียงราย

 

 

 

โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี และระบบการผลิตข้าว GAP แก่เกษตรกรศูนย์ข้าวชุมชนต้า
และเยาวชนโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง ในโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เมื่อวันที่ 23
พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

 

 

โครงการข้าวพันไร่

นายสุรพล ใจดี ผอ.สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว  พร้อมด้วย นายแสวง เบ็ญชา
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย
สำรวจพื้นที่การปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 และ กข15  พื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

โดยกรมการข้าวร่วมกับบริษัท ฟาร์ม แซลเนล(ประเทศไทย) จำกัด  จัดทำโครงการ
ข้าวพันไร่ในซึ่งเป็นโครงการถ่ายทอดวิถีชีวิตและการปลูกข้าวของชุมชนชาวนา เพื่อค้นหา
ชุมชนชาวนาต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพชาวนาให้พร้อมสำหรับการแข่งขันในตลาดอาเซียน

 


 

งานจัดซื้อจัดจ้าง

งานวิจัยเด่น

การสัมมนาวิชาการข้าวฯ 2558รายงานประจำปีจองหอพักศูนย์ฯ

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday43
mod_vvisit_counterYesterday109
mod_vvisit_counterThis week365
mod_vvisit_counterLast week0
mod_vvisit_counterThis month365
mod_vvisit_counterLast month1175
mod_vvisit_counterAll days61433

Online (20 minutes ago): 3
Your IP: 54.158.175.78
,
Today: พ.ค. 23, 2015

ค้นหาในเว็บไซต์

นายปิยะพันธ์  ศรีคุ้ม
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายการสื่อสารภายใน สวข. 

พยากรณ์อากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
ป้ายโฆษณา
ลิขสิทธิ์ © 2015 http://cri.brrd.in.th/web/. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย