http://cri.brrd.in.th/web/

Chiangrai Rice Research Center


จากการสำรวจแปลงนาเกษตรกร ฤดูนาปี 2557
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พบการระบาดของโรคไหม้ระยะกล้า
และระยะแตกกอ พื้นที่อำเภอพาน อำเภอเมือง ระดับ
ความรุนแรงของโรคเฉลี่ยระดับ 20 เปอร์เซ็นต์ เกินระดับ
เศรษฐกิจ ในเบื้องต้นได้แจ้งให้เกษตรกรเจ้าของแปลง
ทราบเพื่อดูแลรักษาและป้องกันกำจัดตามคำแนะนำของ
กรมการข้าว


>> คำแนะนำและการป้องกันกำจัด

 


ประกาศชาวนา ฤดูนาปี ฉบับที่ 4/2557

>> คลิกดูรายละเอียด

 
ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ


นายปิยะพันธุ์ ศรีคุ้ม ผอ.ศวข.เชียงราย  เป็นประธานการประชุมศูนย์ฯ
ครั้งที่ 12/2557  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557  เพื่อรายงานความก้าวหน้า
ผลการดำเนินงาน ในรอบเดือนที่ผ่านมา

 


 

นายปิยะพันธ์  ศรีคุ้ม ผอ.ศวข.เชียงราย  นำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างฯ  ทำกิจกรรม
เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำเดือนกันยายน 2557 ณ วัดสันมะเหม้า ตำบลม่วงคำ
อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 

ติดตามการปฏิบัติงานนางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์
รองอธิบดีกรมการข้าว  ติดตามการปฏิบัติงานวิจัยและ
พัฒนา พันธุ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ของศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557
โดยมี นายพายัพภูเบศวร์ มากกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ บรรยายสรุปผล
การดำเนินงาน  พร้อมด้วย ข้าราชการ และบุคลากร ให้การต้อนรับ

  


The farmer เกมเกษตรกร ปี 2

นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  นำตัวแทนกลุ่มเกษตรกร
ศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย  บันทึก
รายการ The farmer เกมเกษตรกร ปี 2 (โครงการประกวดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบ)
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2557  ณ กรมการข้าว และบริษัทกันตนา กรุ๊ป  กรุงเทพฯ

 

 


 


ฝึกอบรม

นายสุดใจ มะติยาภักดิ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  เป็นวิทยากรอบรม
ให้ความรู้ เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี   ให้แก่กลุ่่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จำกัด เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557
ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย


 


ศึกษาดูงาน


 

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 คณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เข้าเยี่ยมชมและ
ศึกษาดูงานการวิจัยและพัฒนาข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  โดยมี นางสาว
กัลยา บุญสง่า นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  และนางสาวศิริลักษณ์ ใจบุญมา
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  ให้การต้อนรับ

 


 

คณะที่ปรึกษา โครงการ “การเตรียมความพร้อมขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)
ในการดำเนินธุรกิจทางการตลาดเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economics  Community : AEC)”
ติดตามและศึกษาข้อมูลการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557  โดยมี นายพายัพภูเบศวร์ มากกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญ
การพิเศษ  ให้การต้อนรับ

  

คืนความสุขให้ชาวนา

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงาน
การเกษตรชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ศวข.เชียงราย
ร่วมงานวันรณรงค์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความ
สุขให้ชาวนา  ณ เทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

 

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงาน
การเกษตรชำนาญงาน  พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ศวข.เชียงราย
ร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการภายใต้โครงการรณรงค์และถ่ายทอดเทคโนโลยี
การลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขให้ชาวนา เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557
ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองพาน จำกัด อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

 

นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  เป็นวิทยากรอบรม
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขให้ชาวนา 
วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557

ต.ศรีดอนไชย อ.เชียงของ จ.เชียงราย จำนวน 100 คน

ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงรายจำนวน 31 คน 

สารวัตรเกษตร


นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผอ.ศวข.เชียงราย  นายสุดใจ มะติยาภักดิ์
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  เข้าตรวจร้านค้า/ผู้ประกอบการเมล็ดพันธุ์ข้าว
ในพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดเชียงราย  ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2557

 


โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ

 
นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผอ.ศวข.เชียงราย
นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน
ปลูกต้นไม้ กิจกรรม"โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น"
ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557

 การลดต้นทุนการผลิตข้าว.. ทำไมต้องลดต้นทุนการปลูกข้าว ?


 

 
สารวัตรเกษตร

สารวัตรเกษตร


นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผอ.ศวข.เชียงราย  นายสุดใจ มะติยาภักดิ์
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  เข้าตรวจร้านค้า/ผู้ประกอบการเมล็ดพันธุ์ข้าว
ในพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดเชียงราย  ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2557

 

นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะ ตรวจสอบร้านค้า/ผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวปลือกเจ้า ตาม พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

 

 

มาตรการควบคุมการแจ้งปริมาณสถานที่เก็บฯข้าวเปลือกข้าวสาร ปี2557

 

งานจัดซื้อจัดจ้าง

งานวิจัยเด่น     

     

     

รายงานประจำปีจองหอพักศูนย์ฯ

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday51
mod_vvisit_counterYesterday75
mod_vvisit_counterThis week190
mod_vvisit_counterLast week528
mod_vvisit_counterThis month190
mod_vvisit_counterLast month590
mod_vvisit_counterAll days57327

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 54.145.180.142
,
Today: มี.ค. 03, 2015

ค้นหาในเว็บไซต์

นายปิยะพันธ์  ศรีคุ้ม
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายการสื่อสารภายใน สวข. 

พยากรณ์อากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
ป้ายโฆษณา
ลิขสิทธิ์ © 2015 http://cri.brrd.in.th/web/. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย