http://cri.brrd.in.th/web/

Chiangrai Rice Research Center

 

 

ถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหามหาราชินี


นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ  ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559  ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย

 


 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

"กรมการข้าวร่วมใจปล่อยปลา 840,000 ตัว"

 

"ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ"

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ  ร่วมกิจกรรมปล่อยปลา และกิจกรรมรณรงค์การปลูกข้าว "ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ"  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครบ 7 รอบ


จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  ร่วมจัดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559   ณ สวนตุงและโคมเชียงราย  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

 


 

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ณ อาคารตึกทำการ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย


 


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ทรงตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช
จักรพันธ์เพ็ญศิริ ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ...

 

 


 

 
ข้อมูลข้าวจังหวัดเชียงราย

>> ศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นจังหวัดเชียงราย

>> ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มปริมาณสินค้าเการเกษตรเชียงราย

>> โรงสีข้าวในพื้นที่เชียงราย

>> ข้อมูลเป้าหมายพื้นที่ปลูกข้าวนาปี ฤดูการผลิต 2559

>> การปลูกข้าวญี่ปุ่นในประเทศไทย

 
ข่าวกิจกรรม

เยี่ยมโครงการพระราชดำริฯ

องคมนตรี (นายพลากร สุวรรณรัฐ) เยี่ยมและติดตามงานโครงการสถานีพัฒนา
การเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ อำเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559

 


 

ศึกษาดูงาน

 

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559  นายขจร โนวัฒน์ ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่
นำข้าราชการคณะข้าราชการ ลูกจ้าง  ศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และพัฒนาองค์กร   โดยมี นางสาวนุจรินทร์ จังขันธ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
และข้าราชการ ศวข.เชียงราย  ให้การต้อนรับ

ประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย จัดการประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาข้าวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าว
ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 5/2559 เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยฯ  ณ ห้องประชุม
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2559


กิจกรรมวันเข้าพรรษา

นายปิยะพันธ์  ศรีคุ้ม ผอ.ศวข.เชียงราย  นำข้าราชการ และบุคลากรในหน่วยงาน
ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดป่ากว๋าว ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน
จังหวัดเชียงราย  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

 

ปลูกต้นพุทธรักษา

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 นายปิยะพันธ์  ศรีคุ้ม ผอ.ศวข.เชียงราย  นำข้าราชการ
และบุคลากรในหน่วยงานร่วมปลูกต้นพุทธรักษา ในกิจกรรมวันทานหาแม่ฟ้าหลวง
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันสวรรคตสมเด็จย่า

ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ

นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 16  เป็นประธาน การประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ ณ ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559  โดยมี นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม

 


ศึกษาดูงานจากทวีแอฟริกา

วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) นำคณะเจ้าหน้าที่จากทวีปแอฟริกาเข้ามาศึกษาดูงานโครงการวิจัยและพัฒนาข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย โดยมี นายพายัพภูเบศวร์ มากกูล ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวนุจรินทร์ จังขันธ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญงาน และคณะเจ้าที่ศูนย์วิจัยข้าวให้การต้อนรับ

 


 

นาแปลงใหญ่

นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคณะ ร่วมจัดประชุมผู้ประกอบการเครื่องจักรกลทั้งผู้จำหน่ายและผู้รับจ้าง ร่วมกับผู้นำของชุมชน ภายใต้โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต (นาแปลงใหญ่) ปี 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลสันมะเค็ด ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วันที่ 23 มิถุนายน 2559

 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีปี 2559/60

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมกับเกษตรอำเภอ จังหวัดเชียงราย ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้แก่เกษตรอำเภอ ขุนตาล เชียงของ เทิง แม่จัน และเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีปี 2559/60 ระหว่างวันที่ 20 - 22 มิถุนายน  2559

 


 

ผู้ตรวจราชการฯ เขต 16

นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์เหล่าวิชยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 16  เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรจังหวัดเชียงราย  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา  13.30 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย  โดยมีผู้แทนจังหวัดเชียงราย และผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ จังหวัดเชียงราย และผู้บริหารในหน่วยงานของสังกัดกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมฯ

 


Field Day

นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์เหล่าวิชยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 16  เป็นประธานเปิดงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 จังหวัดเชียงราย  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย  โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงานในครั้งนี้

 


 

จัดเวทีเรียนรู้

นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน และคณะ  เข้าร่วมจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ของกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน จำนวน 10 ศูนย์ ของจังหวัดเชียงราย   ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2559  มีเกษตรกรเข้าร่วม  ทั้งหมด 600 ราย

 


วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ 2559

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และบุคลากรในหน่วยงาน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายในศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ.2559 วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย

 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2559 นายแสวง  เบ็ญชา  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญ และคณะศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมกับคณะทำงานโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพฯแปลงใหญ่ข้าว จัดทำเวทีชุมชน ที่ ตำบลบ้านต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 น.นายแสวง  เบ็ญชา  เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญการ และคณะ ได้เข้าร่วมจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตร โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน  ณ หอประชุมบ้านนาเจริญ หมู่ 19 ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย


การลดต้นทุนการผลิตข้าว.. ทำไมต้องลดต้นทุนการปลูกข้าว ?


 

งานจัดซื้อจัดจ้าง

งานวิจัยเด่น

การสัมมนาวิชาการข้าวฯ 2558รายงานประจำปีจองหอพักศูนย์ฯ

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday41
mod_vvisit_counterYesterday61
mod_vvisit_counterThis week225
mod_vvisit_counterLast week540
mod_vvisit_counterThis month1638
mod_vvisit_counterLast month2219
mod_vvisit_counterAll days96378

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 66.249.69.47
MOZILLA 5.0,
Today: ส.ค. 24, 2016

ค้นหาในเว็บไซต์การสื่อสารภายใน สวข. 

พยากรณ์อากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
ป้ายโฆษณา
ลิขสิทธิ์ © 2016 http://cri.brrd.in.th/web/. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย