http://cri.brrd.in.th/web/

ข่าวกิจกรรม

การสัมมนาฯ (GIN)

ดร.เกรียงไกร พันธุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมการข้าว  เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา "ราชการยุคใหม่ด้วยเครือข่ายภาครัฐ (GIN)
ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2559  ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที (TOT Academy)
จังหวัดนนทบุรี  โดยมีบุคลากรของกรมการข้าวทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเข้าร่วม
การสัมมนาในครั้งนี้


กิจกรรม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  นำข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างฯ
ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2559   เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559
ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย   พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีให้แก่บุคลลากร
ของหน่วยงาน

 


 

ต้อนรับผู้แทนพระองค์

 

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559   ดร.ไพศาล ล้อมทอง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์
นโยบายและแผน ทรงคุณวุฒิ  เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยหญ้าไซ อำเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย และมอบสิ่งของพระราชทาน

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ดร.ไพศาล ล้อมทอง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์นโยบายและ
แผน ทรงคุณวุฒิ  เดินทางมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน และมอบสิ่งของพระราชทานแก่
สมาชิกโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ บ้านห้วยหยวกป่าโซ อำเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย  โดย นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม  ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และคณะ ร่วมต้อนรับเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 นายปิยะพันธ์  ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย
และคณะ ร่วมงานโครงการนาอินทรีย์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโดยวิธีแบบเปียกสลับแห้ง  ณ มณฑลทหารบกที่ 37
ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


 

 

ครบรอบ 60 ปี ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดงาน "วันข้าวเหนียวเขี้ยวงูพื้นเมืองคืนนา วาระครบรอบ 60 ปี ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย" เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย
การจัดงานในครั้งนี้ มีกิจกรรมการประกวดผลผลิตและการแปรรูปข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974 และถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าว ผลงานวิจัยของศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ได้แก่

1. นิทรรศการข้าวเหนียวพันธ์ุเขี้ยวงู 8974
2. นิทรรศการประวัติและผลงานของศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย
3. นิทรรศการด้านอารักขาข้าว (โรค แมลง วัชพืช)
4. นิทรรศการด้านเขตกรรม (การจัดการดิน ปุ่ย น้ำ)
5. แปลงแสดงพันธุ์พันธุ์เขี้ยวงู 8974
6. แปลงแสดงพันธุ์ข้าวสายพันธุ์ดีเด่น ข้าวเจ้าหอมไวต่อช่วงแสงต้านทานโรคไหม้โครงการพระราชดำริ และโครงการหลว

นายนิมิตร ดวงปินตา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน  นายวิทยา ภักดี เจ้าพนักงานการเกษตร  พร้อมด้วยคณะ  ปฏิบัติงานโครงการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 โครงการหลวงบ้านแม่ฉางข้าว โดยแปลงนาข้าวของเกษตรกรในฤดูนาปี 58 ซึ่งในขณะนี้ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จสิ้นแล้ว


นายนิมิตร ดวงปินตา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน  นายวิทยา ภักดี เจ้าพนักงานการเกษตร  พร้อมด้วยคณะ  ปฏิบัติงานโครงการ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 โครงการหลวงดอยบ่อ โดยพล.อ พัชรพงษ์ อินทรสุวรรณ และคณะ ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมทั้งประชุมร่วมกับคณะทำงานของโครงการฯ

ดร.ไพศาล ล้อมทอง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักพระราชวัง ผู้แทนในพระองค์ เป็นประธานแจกของพระราชทาน และตรวจเยี่ยมราษฎร เจ้าหน้าที่ คณะทำงาน ของโครงการฯ โดยมีนาย นิมิตร ดวงปินตา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน  นายวิทยา ภักดี เจ้าพนักงานการเกษตร  พร้อมด้วยคณะ  ปฏิบัติงานโครงการให้การต้อนรับ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 โครงการหลวงธารทอง

นายนิมิตร ดวงปินตา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน  นายวิทยา ภักดี เจ้าพนักงานการเกษตร  พร้อมด้วยคณะ  ปฏิบัติงานโครงการ วันที่ 11 ธันวาคม 2558 โครงการหลวงบ้านห้วยหญ้าไซ โดยพล.ท พัฒนา มาตร์มงคล ที่ปรึกษากองทัพภาค 3 และคณะตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมทั้งมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎร และเจ้าหน้าที่โครงการฯ


นายอำเภอเชียงแสน ร่วมประชุมกับนาย นิมิตร ดวงปินตา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน  นายวิทยา ภักดี เจ้าพนักงานการเกษตร  พร้อมด้วยคณะ  ปฏิบัติงานในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 โครงการสถานีฯหลวงธารทอง ณ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ศึกษาดูงาน


นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และนายพายัพภูเบศวร์ มากกูล
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรให้ความรู้
เกี่ยวกับการปลูกข้าวญี่ปุ่นและข้าวเหนียวเงี้ยวงู กับทีมงานบริษัท ซีพีแรม จำกัด
(CPRAM) จำนวน 15 คน เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558


การเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการและนิทรรศการระหว่างประเทศ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
และนิทรรศการระหว่างเทศเพื่อผลักดันแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือก
สู่การปฏิบัติ (ICAD2)  ระหว่างวันที่ 18-24 พฤศจิกายน 2558
ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์
รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
โดยมีนางสาวนุจรินทร์ จังขันธ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญงาน
และ นางสาวศิริลักษณ์ ใจบุญทา  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับเสด็จ


การประชุมเชิงปฏิบัติการ


นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว เป็นประธาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ข้อมูลเขตศักยภาพและจัดทำข้อมูลการปลูกข้าวรายแปลง
เพื่อพัฒนาระบบการผลิตข้าว ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย

 

การตรวจนาพันธุ์ ปี 58

นายสุดใจ มะติยาภักดิ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะตรวจนาพันธุ์ประจำกลุ่ม
ศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบน ติดตามการตรวจนาพันธุ์ ฤดูนาปี 2558 เพื่อประเมินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
ของแต่ละศูนย์ ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2558 ณ ศวข.แพร่ ศวข.แม่ฮ่องสอน ศวข.สะเมิง
ศวข.เชียงใหม่ และศวข.เชียงราย

 

ผอ.กองวิจัยฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ


เมือวันที่ 31 ตุลาคม 2558  นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว
พร้อมด้วย ดร.ธีรยุทธ์ ตู้จินดา และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาข้าว
พร้อมให้นโยบายด้านทิศทางการดำเนินงานวิจัยในระดับศูนย์ฯ ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย
โดยมีนายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผอ.ศวข.เชียงราย พร้อมด้วยนางสาวกัลยา บุญสง่า
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ให้การต้อนรับ

 


การลดต้นทุนการผลิตข้าว.. ทำไมต้องลดต้นทุนการปลูกข้าว ?


 

งานจัดซื้อจัดจ้าง

งานวิจัยเด่น

การสัมมนาวิชาการข้าวฯ 2558รายงานประจำปีจองหอพักศูนย์ฯ

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday14
mod_vvisit_counterYesterday68
mod_vvisit_counterThis week147
mod_vvisit_counterLast week475
mod_vvisit_counterThis month512
mod_vvisit_counterLast month1972
mod_vvisit_counterAll days81568

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 54.221.9.209
,
Today: ก.พ. 08, 2016

ค้นหาในเว็บไซต์การสื่อสารภายใน สวข. 

พยากรณ์อากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
ป้ายโฆษณา
ลิขสิทธิ์ © 2016 http://cri.brrd.in.th/web/. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย