http://cri.brrd.in.th/web/

Chiangrai Rice Research Center


ประกาศชาวนา ฤดูนาปี ฉบับที่ 8/2557

>> คลิกดูรายละเอียด


 
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

>>1. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ

1.1 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกฯ

1.2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

1.3 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


>> 2. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยก ขนาด 2 ตัน จำนวน 1 คัน

  
ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ

 

 


วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557   นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย
พร้อมด้วย นางสาวศิริลักษณ์ ใจบุญทา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  นางสาวนฤมล
มะโนวงค์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  ร่วมพิธีเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย

 

ตรวจนาพันธุ์ ฤดูนาปี 2557

คณะตรวจนาพันธุ์ประจำกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบน ติดตามการตรวจนาพันธุ์
ของกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบน ฤดูนาปี 2557 ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน
2557  เพื่อประเมินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และร่วมกันแก้ไขปัญหา รวมทั้งให้ข้อ
เสนอแนะเกี่ยวกับงานผลิตเมล็ดพันธุ์ของแต่ละศูนย์ฯ

 


การพัฒนาบุคลากร

SmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmile


เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557  นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  กล่าวเปิด
การอบรมพัฒนาองค์ความรู้เรื่องข้าว  ระเบียบและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่บุคลากร
ของศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  ณ ห้องประชุม อาคารฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย
โดยมี นายพายัพภูเบศวร์ มากกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  
นางสาวกัลยาบุญสง่า  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  นางสาวศิริลักษณ์ ใจบุญทา
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ   นางสาวนฤมล มะโนวงค์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   
นายสุดใจมะติยาภักดิ์  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  และนายแสวง เบ็ญชา
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน   เป็นวิทยากร

 

 


 

ปุ๋ยสั่งตัด

 

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมโครงการคลินิกดิน "ปุ๋ยสั่งตัด" ณ ห้องประชุม อาคารฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย 
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(วช.) ในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์
ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ประจำปี 2557

 


ข้าวอินทรีย์


เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557   นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม   ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  กล่าวต้อนรับ
กลุ่มเกษตรกรผู้เข้าอบรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ โครงการผลิตข้าวอินทรีย์
จาก อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  และ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา  ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยข้าว
เชียงราย  โดยมี นายสุดใจ มะติยาภักดิ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  เป็นวิทยากร
บรรยาย

 


 

วันปิยะมหาราชเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557  นายปิยะพันธุ์ ศรีคุ้ม นำข้าราชการและพนักงาน ร่วมวางพวงมาลา
เนื่องในวันปิยะมหาราช ประจำปี 2557  ณ ที่ว่าการอำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

 


 

กิจกรรมปลูกต้นไม้


เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557   นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม  ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  นำข้าราชการ
พนักงาน และลูกจ้าง   ร่วมกันปลูกต้นไม้ตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า
80 พรรษา มหาราชินี  และปลูกหญ้าแฝก ตามแนวทางพระราชดำริ บริเวณรอบคันคลอง
เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน

 


 

สัมภาษณ์สื่อ


เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2557   นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย    นายพายัพภูเบศวร์ มากกูล  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ   ร่วมบันทึกรายการ "ผู้หญิง ถึงผู้หญิง"   ในหัวข้อเกี่ยวกับ การผลิตข้าวญี่ปุ่น และข้าวเหนียวเขี้ยวงู ของศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย 

ศึกษาข้อมูลข้าวญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557   นางกนกอร สีมานนท์   อาจารย์ประจำภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พร้อมคณะ  ขอเข้าสัมภาษณ์เกี่ยวกับการปลูกข้าวญี่ปุ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย   โดยมี นายพายัพภูเบศวร์ มากกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  นายสุดใจ มะติยาภักดิ์  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  และนางสาวศิริลักษณ์ ใจบุญทา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  ให้การต้อนรับ

 

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557  นายอำนาจ ขาวเครือม่วง นักศึกษาปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัย Tokyo Metropolitan ประเทศญี่ปุ่น   ขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมการผลิตข้าวญี่ปุ่นในประเทศไทย   โดยมี นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  และ นางสาวศิริลักษณ์ ใจบุญทา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  ให้การต้อนรับ

 


MOU ศูนย์ข้าวชุมชนพญาเม็งราย

นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เป็นตัวแทนศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง กลุ่มศูนย์พันธุ์ข้าวพญาเม็งราย สหกรณ์การเกษตรพญาเม็งราย เกษตรอำเภอพญาเม็งราย เทศบาลตำบลพญาเม็งราย ศูนย์ กศน.อำเภอพญาเม็งราย โดยมีนายวิชัย จิรฉัตรมงคล นายอำเภอพญาเม็งรายเป็นประธานเปิดงาน มีสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนและเกษตรกรที่สนใจ และหน่วยงานราชการเข้าร่วม ได้แก่ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย สหกรณ์การเกษตรพญาเม็งราย เกษตรอำเภอพญาเม็งราย เทศบาลตำบลพญาเม็งราย ศูนย์ กศน.อำเภอพญาเม็งราย ร่วมเป็นสักขีพยาน    ณ เทศบาลตำบลพญาเม็งราย ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย   เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557

 


ประชุมศูนย์ฯ

นายปิยะพันธุ์ ศรีคุ้ม ผอ.ศวข.เชียงราย  เป็นประธานการประชุมศูนย์ฯ
ครั้งที่ 1/2558  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557  เพื่อรายงานความก้าวหน้า
ผลการดำเนินงาน ในรอบเดือนที่ผ่านมา

 


ศูนย์ข้าวชุมชน

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะได้ลง
พื้นที่ตรวจตัดข้าวปน    และสำรวจโรคและแมลงศัตรูข้าวภายใต้โครงการเพิ่มศักย
ภาพและพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน  ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย

 

 


คัดเลือกพื้นที่ศักยภาพ

เมื่อวันที่  7 ตุลาคม 2557 นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร  เข้าร่วมประชุมเพื่อ
พิจารณาคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักษภาพ
ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7  ตำบลห้วยสัก  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

 


หมู่บ้านส่งเสริมฯเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557   นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ
ได้ลงพื้นที่ตรวจตัดข้าวปน แปลงเกษตรกรภายใต้โครงการหมู่บ้านส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์
ณ บ้านโป้ง ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

 


SmileSmileSmileSmileSmileSmile

 

นายปิยะพันธ์  ศรีคุ้ม ผอ.ศวข.เชียงราย  นำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างฯ  ทำกิจกรรม
เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำเดือนกันยายน 2557 ณ วัดร้องหลอด ตำบลเมืองพาน
อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557


เกษียณอายุราชการ 2557

 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557   นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผอ.ศวข.เชียงราย ร่วมกับข้าราชการ
พนักงาน/ลูกจ้าง    จัดงานแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 
ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย โดยมี ดร.บริบูรณ์ สมฤทธิ์ ที่ปรึกษากรมการข้าว ให้เกียรติร่วมงาน 

 

ติดตามการปฏิบัติงานนางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์
รองอธิบดีกรมการข้าว  ติดตามการปฏิบัติงานวิจัยและ
พัฒนา พันธุ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ของศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557
โดยมี นายพายัพภูเบศวร์ มากกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ บรรยายสรุปผล
การดำเนินงาน  พร้อมด้วย ข้าราชการ และบุคลากร ให้การต้อนรับ


 

 

 

โครงการวิจัยและพัฒนา

ฤดูนาปี 2557

การดำเนินงานในฤดูนาปี 2557   ข้าวอยู่ในระยะตั้งท้อง-ออกรวง

 


 

งานผลิตเมล็ดพันธุ์

ฤดูนาปี 2557

การดำเนินงานฤดูนาปี 2557   ข้าวพันธุ์คัดและพันธุ์หลัก อยู่ในระยะตั้งท้อง-ออกรวง


การลดต้นทุนการผลิตข้าว.. ทำไมต้องลดต้นทุนการปลูกข้าว ?


 

 
สารวัตรเกษตร

สารวัตรเกษตร


นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผอ.ศวข.เชียงราย  นายสุดใจ มะติยาภักดิ์
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  เข้าตรวจร้านค้า/ผู้ประกอบการเมล็ดพันธุ์ข้าว
ในพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดเชียงราย  ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2557

 

นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะ ตรวจสอบร้านค้า/ผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวปลือกเจ้า ตาม พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

 

 

มาตรการควบคุมการแจ้งปริมาณสถานที่เก็บฯข้าวเปลือกข้าวสาร ปี2557

 

งานจัดซื้อจัดจ้าง

งานวิจัยเด่น     

     

     

รายงานประจำปีจองหอพักศูนย์ฯ

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday68
mod_vvisit_counterYesterday106
mod_vvisit_counterThis week577
mod_vvisit_counterLast week827
mod_vvisit_counterThis month2930
mod_vvisit_counterLast month3509
mod_vvisit_counterAll days64116

Online (20 minutes ago): 3
Your IP: 54.161.219.112
,
Today: พ.ย. 28, 2014

ค้นหาในเว็บไซต์

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ


นายปิยะพันธ์  ศรีคุ้ม
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายการสื่อสารภายใน สวข. 

พยากรณ์อากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
ป้ายโฆษณา
ลิขสิทธิ์ © 2014 http://cri.brrd.in.th/web/. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย