http://cri.brrd.in.th/web/

Chiangrai Rice Research Center


เตือนภัย

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และ เพลี้ยกระโดดหลังขาว

>> คำแนะนำและการป้องกันกำจัด

 จากการสำรวจแปลงนาเกษตรกร ฤดูนาปี 2557
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พบการระบาดของโรคไหม้ระยะกล้า
และระยะแตกกอ พื้นที่อำเภอพาน อำเภอเมือง ระดับ
ความรุนแรงของโรคเฉลี่ยระดับ 20 เปอร์เซ็นต์ เกินระดับ
เศรษฐกิจ ในเบื้องต้นได้แจ้งให้เกษตรกรเจ้าของแปลง
ทราบเพื่อดูแลรักษาและป้องกันกำจัดตามคำแนะนำของ
กรมการข้าว


>> คำแนะนำและการป้องกันกำจัด

 


ประกาศชาวนา ฤดูนาปี ฉบับที่ 6/2557

>> คลิกดูรายละเอียด

 


 

โครงการวิจัยและพัฒนา

ฤดูนาปี 2557

การดำเนินงานในฤดูนาปี 2557   ข้าวอยู่ในระยะตั้งท้อง-ออกรวง

 


 

งานผลิตเมล็ดพันธุ์

ฤดูนาปี 2557

การดำเนินงานฤดูนาปี 2557   ข้าวพันธุ์คัดและพันธุ์หลัก อยู่ในระยะตั้งท้อง-ออกรวง

 
ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2557   นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย    นายพายัพภูเบศวร์ มากกูล  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ   ร่วมบันทึกรายการ "ผู้หญิง ถึงผู้หญิง"   ในหัวข้อเกี่ยวกับ การผลิตข้าวญี่ปุ่น และข้าวเหนียวเขี้ยวงู ของศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย


ศึกษาข้อมูลข้าวญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557   นางกนกอร สีมานนท์   อาจารย์ประจำภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พร้อมคณะ  ขอเข้าสัมภาษณ์เกี่ยวกับการปลูกข้าวญี่ปุ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย   โดยมี นายพายัพภูเบศวร์ มากกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  นายสุดใจ มะติยาภักดิ์  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  และนางสาวศิริลักษณ์ ใจบุญทา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  ให้การต้อนรับ

 

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557  นายอำนาจ ขาวเครือม่วง นักศึกษาปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัย Tokyo Metropolitan ประเทศญี่ปุ่น   ขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมการผลิตข้าวญี่ปุ่นในประเทศไทย   โดยมี นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  และ นางสาวศิริลักษณ์ ใจบุญทา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  ให้การต้อนรับ

  

MOU ศูนย์ข้าวชุมชนพญาเม็งราย

นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เป็นตัวแทนศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง กลุ่มศูนย์พันธุ์ข้าวพญาเม็งราย สหกรณ์การเกษตรพญาเม็งราย เกษตรอำเภอพญาเม็งราย เทศบาลตำบลพญาเม็งราย ศูนย์ กศน.อำเภอพญาเม็งราย โดยมีนายวิชัย จิรฉัตรมงคล นายอำเภอพญาเม็งรายเป็นประธานเปิดงาน มีสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนและเกษตรกรที่สนใจ และหน่วยงานราชการเข้าร่วม ได้แก่ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย สหกรณ์การเกษตรพญาเม็งราย เกษตรอำเภอพญาเม็งราย เทศบาลตำบลพญาเม็งราย ศูนย์ กศน.อำเภอพญาเม็งราย ร่วมเป็นสักขีพยาน    ณ เทศบาลตำบลพญาเม็งราย ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย   เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557

 


 

 

ประชุมศูนย์ฯ

นายปิยะพันธุ์ ศรีคุ้ม ผอ.ศวข.เชียงราย  เป็นประธานการประชุมศูนย์ฯ
ครั้งที่ 1/2558  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557  เพื่อรายงานความก้าวหน้า
ผลการดำเนินงาน ในรอบเดือนที่ผ่านมา

 


 


ศูนย์ข้าวชุมชน

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะได้ลง
พื้นที่ตรวจตัดข้าวปน    และสำรวจโรคและแมลงศัตรูข้าวภายใต้โครงการเพิ่มศักย
ภาพและพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน  ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย

 

 


 

คัดเลือกพื้นที่ศักยภาพ

เมื่อวันที่  7 ตุลาคม 2557 นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร  เข้าร่วมประชุมเพื่อ
พิจารณาคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักษภาพ
ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7  ตำบลห้วยสัก  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

 


หมู่บ้านส่งเสริมฯเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557   นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ
ได้ลงพื้นที่ตรวจตัดข้าวปน แปลงเกษตรกรภายใต้โครงการหมู่บ้านส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์
ณ บ้านโป้ง ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

 


SmileSmileSmileSmileSmileSmile

 

นายปิยะพันธ์  ศรีคุ้ม ผอ.ศวข.เชียงราย  นำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างฯ  ทำกิจกรรม
เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำเดือนกันยายน 2557 ณ วัดร้องหลอด ตำบลเมืองพาน
อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557


เกษียณอายุราชการ 2557

 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557   นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผอ.ศวข.เชียงราย ร่วมกับข้าราชการ
พนักงาน/ลูกจ้าง    จัดงานแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 
ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย โดยมี ดร.บริบูรณ์ สมฤทธิ์ ที่ปรึกษากรมการข้าว ให้เกียรติร่วมงาน 

 

ติดตามการปฏิบัติงานนางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์
รองอธิบดีกรมการข้าว  ติดตามการปฏิบัติงานวิจัยและ
พัฒนา พันธุ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ของศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557
โดยมี นายพายัพภูเบศวร์ มากกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ บรรยายสรุปผล
การดำเนินงาน  พร้อมด้วย ข้าราชการ และบุคลากร ให้การต้อนรับ

 


การลดต้นทุนการผลิตข้าว.. ทำไมต้องลดต้นทุนการปลูกข้าว ?


 

 
สารวัตรเกษตร

สารวัตรเกษตร


นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผอ.ศวข.เชียงราย  นายสุดใจ มะติยาภักดิ์
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  เข้าตรวจร้านค้า/ผู้ประกอบการเมล็ดพันธุ์ข้าว
ในพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดเชียงราย  ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2557

 

นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะ ตรวจสอบร้านค้า/ผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวปลือกเจ้า ตาม พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

 

 

มาตรการควบคุมการแจ้งปริมาณสถานที่เก็บฯข้าวเปลือกข้าวสาร ปี2557

 

งานจัดซื้อจัดจ้าง

งานวิจัยเด่น     

     

     

รายงานประจำปีจองหอพักศูนย์ฯ

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday31
mod_vvisit_counterYesterday125
mod_vvisit_counterThis week229
mod_vvisit_counterLast week803
mod_vvisit_counterThis month2393
mod_vvisit_counterLast month3465
mod_vvisit_counterAll days60070

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 54.167.10.244
,
Today: ต.ค. 21, 2014

ค้นหาในเว็บไซต์

นายปิยะพันธ์  ศรีคุ้ม
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายการสื่อสารภายใน สวข. 

พยากรณ์อากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
ป้ายโฆษณา
ลิขสิทธิ์ © 2014 http://cri.brrd.in.th/web/. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย