Information
Account disabled by server administrator.
© ISPmanager control panel
 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย : Chiang Rai Rice Research Center

http://cri.brrd.in.th/web/

Chiangrai Rice Research Center


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ทรงตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช
จักรพันธ์เพ็ญศิริ ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ...

 

 


 


ประกาศชาวนาฉบับที่ 7/2559

ประกาศชาวนาฉบับที่ 6/2559

ประกาศชาวนาฉบับที่ 5/2559

 

ประกาศชาวนาฉบับที่ 4/2559

 

ประกาศชาวนาฉบับที่ 3/2559

 

ประกาศชาวนาฉบับที่ 2/2559

 

ประกาศชาวนาฤดูนาปรัง ฉบับที่ 1/2559


 

 
ข่าวกิจกรรม

วันที่ 6 พฤษภาคม 2559 นายแสวง  เบ็ญชา  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญ และคณะศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมกับคณะทำงานโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพฯแปลงใหญ่ข้าว จัดทำเวทีชุมชน ที่ ตำบลบ้านต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 น.นายแสวง  เบ็ญชา  เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญการ และคณะ ได้เข้าร่วมจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตร โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน  ณ หอประชุมบ้านนาเจริญ หมู่ 19 ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

 

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เข้าร่วมการจัดเวทีชุมชน โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 วันที่ 22 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559  คณะข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและขอพร
จากผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2559

 

นายวินัย ชมภูแก้ว ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว  ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าว
เชียงราย  เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559   โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

 

 

ดร.สมบูร์ ฐิตินันท์สมบูรณ์ และนายสุรศักดิ์ เทียมพิจารณ์ จากบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) เข้ามาขอคำปรึกษาเรื่องการผลิตและการตลาดข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974 ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 โดยมี นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และนายพายัพภูเบศวร์ มากกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษให้การต้อนรับ

นิเทศนักศึกษา

อาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-เชียงใหม่ ได้ตรวจเยี่ยมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ในวันที่ 1 เมษายน 2559 ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย โดยมี นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายให้การต้อนรับ

ดร.ศรายุทธ ตรีรัตน์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  ได้ตรวจเยี่ยมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ในวันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย โดยมี นางยุพิน กอบแก้ว  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ให้การต้อนรับ

 

ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ

นายอลงกรณ์ กรณ์ทอง รองอธิบดีกรมการข้าว   เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าว
เชียงราย  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559  โดยมี นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
พร้อมด้วย ข้าราชการ  ให้การต้อนรับ และรายงานผลการปฏิบัติงาน

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ

นายอลงกรณ์ กรณ์ทอง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
"วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งเพื่อการประหยัดน้ำ"
ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2559  ณ โรงเรียนนครวิทยาคม ตำบลสันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้
เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง เพื่อลดต้นทุนการผลิต
ลดโรคแมลงรบกวน และเป็นการประหยัดน้ำ

 

ฝึกอบรม...

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพมาตราฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำเกษตรกร จำนวน 70 ราย ศึกษาดูงานด้านเกษตรอินทรีย์ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การแปรรูป การป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยมี นายสุดใจ มะติยาภักดิ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนางสาวกรสิริ ศรีนิล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรเมื่อวันที่ 9 - 11 มีนาคม 2559 กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย จัดฝึกอบรมโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ในกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ประกอบอาชีพทำนา แก่เกษตรกรจำนวน 50 ราย

เมื่อวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2559 กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย จัดฝึกอบรมโครงการอบรมการเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน หลักสูตรพื้นฐานการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว แก่เกษตรกร จำนวน 30 ราย

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมกับจังหวัดเชียงราย จัดการฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวของจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 แก่เกษตรกร จำนวน 17 อำเภอ จำนวน 2,000 ราย (6 รุ่น) ระหว่างวันที่ 15 - 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย โดยแบ่งเป็น 5 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่

ฐานที่ 1 การผลิตเมล็ดพันธุ์ วิทยากร นายสุดใจ มะติยาภักดิ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

ฐานที่ 2 องค์ความรู้เรื่องข้าว วิทยากร นางสาวนุจรินทร์  จังขันธ์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

ฐานที่ 3 การรับรองมาตรฐาน GAP ข้าว/การโยนกล้า/การทำไอศกรีมน้ำข้าวกล้องงอก วิทยากร นายแสวง  เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ

ฐานที่ 4 การวิเคราะห์มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว วิทยากร นายสุดใจ  มะติยาภักดิ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

ฐานที่ 5 การป้องกันกำจัดศัตรูพืช โรคแมลง วิทยากร นางสาวนุจรินทร์  จังขันธ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวกัลยา  บุญสง่า นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวกรสิริ  ศรีนิล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวอุรัสยาน์ บูลย์ประมูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

โครงการพัฒนาข้าวสาลีและธัญพืชเมืองหนาว


คุณนงนุช ประดิษฐ์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หัวหน้าโครงการ โครงการพัฒนาพันธุ์ข้าวสาลีและธัญพืชเมืองหนาวอื่นเพื่อผลผลิตสูง และนักวิชาการผู้ร่วมโครงการฯ ได้ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมเปรียบเทียบผลผลิตข้าวสาลีระหว่างสถานี  สรุปงานพัฒนาพันธุ์ข้าวสาลีของศูนย์ข้าวเชียงราย และดูงานในแปลงทดลองภายในศูนย์ข้าวเชียงราย ที่ดำเนินการที่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

การสัมมนาฯ (GIN)

ดร.เกรียงไกร พันธุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมการข้าว  เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา "ราชการยุคใหม่ด้วยเครือข่ายภาครัฐ (GIN)
ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2559  ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที (TOT Academy)
จังหวัดนนทบุรี  โดยมีบุคลากรของกรมการข้าวทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเข้าร่วม
การสัมมนาในครั้งนี้


กิจกรรม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  นำข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างฯ
ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2559   เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559
ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย   พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีให้แก่บุคลลากร
ของหน่วยงาน

 


 

ต้อนรับผู้แทนพระองค์

 

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559   ดร.ไพศาล ล้อมทอง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์
นโยบายและแผน ทรงคุณวุฒิ  เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยหญ้าไซ อำเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย และมอบสิ่งของพระราชทาน

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ดร.ไพศาล ล้อมทอง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์นโยบายและ
แผน ทรงคุณวุฒิ  เดินทางมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน และมอบสิ่งของพระราชทานแก่
สมาชิกโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ บ้านห้วยหยวกป่าโซ อำเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย  โดย นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม  ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และคณะ ร่วมต้อนรับเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 นายปิยะพันธ์  ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย
และคณะ ร่วมงานโครงการนาอินทรีย์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโดยวิธีแบบเปียกสลับแห้ง  ณ มณฑลทหารบกที่ 37
ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


 

 

ครบรอบ 60 ปี ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดงาน "วันข้าวเหนียวเขี้ยวงูพื้นเมืองคืนนา วาระครบรอบ 60 ปี ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย" เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย
การจัดงานในครั้งนี้ มีกิจกรรมการประกวดผลผลิตและการแปรรูปข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974 และถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าว ผลงานวิจัยของศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ได้แก่

1. นิทรรศการข้าวเหนียวพันธ์ุเขี้ยวงู 8974
2. นิทรรศการประวัติและผลงานของศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย
3. นิทรรศการด้านอารักขาข้าว (โรค แมลง วัชพืช)
4. นิทรรศการด้านเขตกรรม (การจัดการดิน ปุ่ย น้ำ)
5. แปลงแสดงพันธุ์พันธุ์เขี้ยวงู 8974
6. แปลงแสดงพันธุ์ข้าวสายพันธุ์ดีเด่น ข้าวเจ้าหอมไวต่อช่วงแสงต้านทานโรคไหม้การลดต้นทุนการผลิตข้าว.. ทำไมต้องลดต้นทุนการปลูกข้าว ?


 

งานจัดซื้อจัดจ้าง

งานวิจัยเด่น

การสัมมนาวิชาการข้าวฯ 2558รายงานประจำปีจองหอพักศูนย์ฯ

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday60
mod_vvisit_counterYesterday90
mod_vvisit_counterThis week150
mod_vvisit_counterLast week690
mod_vvisit_counterThis month2566
mod_vvisit_counterLast month2227
mod_vvisit_counterAll days90015

Online (20 minutes ago): 5
Your IP: 54.162.201.190
,
Today: พ.ค. 30, 2016

ค้นหาในเว็บไซต์การสื่อสารภายใน สวข. 

พยากรณ์อากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
ป้ายโฆษณา
ลิขสิทธิ์ © 2016 http://cri.brrd.in.th/web/. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย