http://cri.brrd.in.th/web/

Chiangrai Rice Research Center


จากการสำรวจแปลงนาเกษตรกร ฤดูนาปี 2557
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พบการระบาดของโรคไหม้ระยะกล้า
และระยะแตกกอ พื้นที่อำเภอพาน อำเภอเมือง ระดับ
ความรุนแรงของโรคเฉลี่ยระดับ 20 เปอร์เซ็นต์ เกินระดับ
เศรษฐกิจ ในเบื้องต้นได้แจ้งให้เกษตรกรเจ้าของแปลง
ทราบเพื่อดูแลรักษาและป้องกันกำจัดตามคำแนะนำของ
กรมการข้าว


>> คำแนะนำและการป้องกันกำจัด

 ประกาศชาวนา ฤดูนาปี 2557

>> คลิกดูรายละเอียด

 
ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ

ติดตามการปฏิบัติงานนางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์
รองอธิบดีกรมการข้าว  ติดตามการปฏิบัติงานวิจัยและ
พัฒนา พันธุ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ของศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557
โดยมี นายพายัพภูเบศวร์ มากกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ บรรยายสรุปผล
การดำเนินงาน  พร้อมด้วย ข้าราชการ และบุคลากร ให้การต้อนรับ

  


The farmer เกมเกษตรกร ปี 2

นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  นำตัวแทนกลุ่มเกษตรกร
ศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย  บันทึก
รายการ The farmer เกมเกษตรกร ปี 2 (โครงการประกวดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบ)
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2557  ณ กรมการข้าว และบริษัทกันตนา กรุ๊ป  กรุงเทพฯ

 

 


 


ฝึกอบรม

นายสุดใจ มะติยาภักดิ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  เป็นวิทยากรอบรม
ให้ความรู้ เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี   ให้แก่กลุ่่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จำกัด เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557
ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย


 


ประชุม


นายปิยะพันธุ์ ศรีคุ้ม  ผอ.ศวข.เชียงราย  เป็นประธานการประชุมศูนย์ฯ
ครั้งที่ 11/2557  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557  เพื่อรายงานความก้าวหน้า
ผลการดำเนินงาน ในรอบเดือนที่ผ่านมา

 ศึกษาดูงาน


 

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 คณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เข้าเยี่ยมชมและ
ศึกษาดูงานการวิจัยและพัฒนาข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  โดยมี นางสาว
กัลยา บุญสง่า นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  และนางสาวศิริลักษณ์ ใจบุญมา
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  ให้การต้อนรับ

 


 

คณะที่ปรึกษา โครงการ “การเตรียมความพร้อมขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)
ในการดำเนินธุรกิจทางการตลาดเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economics  Community : AEC)”
ติดตามและศึกษาข้อมูลการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557  โดยมี นายพายัพภูเบศวร์ มากกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญ
การพิเศษ  ให้การต้อนรับ

  

คืนความสุขให้ชาวนา

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงาน
การเกษตรชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ศวข.เชียงราย
ร่วมงานวันรณรงค์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความ
สุขให้ชาวนา  ณ เทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

 

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงาน
การเกษตรชำนาญงาน  พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ศวข.เชียงราย
ร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการภายใต้โครงการรณรงค์และถ่ายทอดเทคโนโลยี
การลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขให้ชาวนา เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557
ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองพาน จำกัด อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

 

นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  เป็นวิทยากรอบรม
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขให้ชาวนา 
วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557

ต.ศรีดอนไชย อ.เชียงของ จ.เชียงราย จำนวน 100 คน

ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงรายจำนวน 31 คน 

สารวัตรเกษตร


นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผอ.ศวข.เชียงราย  นายสุดใจ มะติยาภักดิ์
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  เข้าตรวจร้านค้า/ผู้ประกอบการเมล็ดพันธุ์ข้าว
ในพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดเชียงราย  ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2557

 


โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ

 
นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผอ.ศวข.เชียงราย
นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน
ปลูกต้นไม้ กิจกรรม"โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น"
ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557

 

 


GAP ปี 2557

 

นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมคณะ ให้ความรู้แก่เกษตรกรโครงการ
พัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว ปี 2557 เรื่อง
ข้าวเปลือกคุณภาพตามมาตรฐาน GAP ในพื้นที่เป้าหมายของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ ดังนี้

 1. เฮือนริมน้ำ รีสอร์ท ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เกษตรกร
  จำนวน  100  ราย  (18 กรกฎาคม 2557)
 2. ศาลากลางหมู่บ้านแม่คำบ้านทุ่ง ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
  เกษตรกร จำนวน  15 ราย (22 กรกฎาคม 2557)
 3. บริษัททนาเกรน พอลลิช จำกัด ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
  เกษตรกร จำนวน 40 ราย (23 กรกฎาคม 2557)
 4. โรงสีข้าวจิราภรณ์ และโรงสีเกริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
  เกษตรกร จำนวน 110 ราย (25 กรกฎาคม 2557)

 


โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านธารทอง

 

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557   นายนิมิตร ดวงปินตา จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายวิทยา ภักดี  เจ้าพนักงานการเกษตร   นำเกษตรกรโยนกล้าในแปลงเรียนรู้และถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการทำนาดำแบบขั้นบันไดโดยวิธีโยนกล้า   และติดตามการทำนาของ
เกษตรกรในพื้นที่ พบว่าเกษตรกรปัดำแล้วประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่

 

โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน

 

พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์ ที่ปรึกษาสำนักราชเลขาธิการ พร้อมคณะ  ได้ตรวจ
เยี่ยมการดำเนินงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำคำ จังหวัดเชียงราย
โดยได้ร่วมโยนกล้าในแปลงนาสาธิตของโครงการฯ  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557

 

 


ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

 

นายทรรศนะ ลาภรวย ที่ปรึกษากรมการข้าว พร้อมคณะสื่อมวลชวน 
เข้าเยี่ยมชมและดูงานการผลิตข้าวญี่ปุ่น และข้าวเหนียวเขี้ยวงู การแปรรูปข้าวญี่ปุ่น
ของเอกชน  ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  เมื่อวันที่ 15-16
กรกฎาคม 2557      โดยมี นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย 
นายพายัพภูเบศวร์ มากกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  บรรยายสรุปและให้
สัมภาษณ์


กิจกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

 

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างฯ
ร่วมกิจกิรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
ณ วัดป่ากว๋าว ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557การดำเนินงานฤดูนาปี 2557


โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยบ่อ
เกษตรกรตกกล้า เสร็จแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมแปลงปักดำ

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้าน
ห้วยหญ้าไซเกษตรกรตกกล้าเรียบร้อยแล้ว โดยใช้พันธุ์ข้าว บือโปะโละ  พบโรคไหม้ในแปลงกล้า
ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมแปลงปักดำ

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงบ้านแม่ฉางข้าว
ประชุมชี้แจ้งการดำเนินงานโครงการฯ  เกษตรกรตกกล้าเรียบร้อยแล้ว  บางรายจะปลูกโดยวิธีโยนกล้า
โดยได้สนับสนุนถาดเพาะ และแนะนำวิธีการเพาะกล้าให้แก่เกษตรกรในโครงการฯ

โครงการขยายผลฯ แม่สลอง  ประชุมชี้แจงการ
ดำเนินงาน ในฤดูนาปี 2557 แก่เกษตรกรในโครงการฯ

โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำคำ
อยู่ในช่วงเตรียมแปลง  และปักดำโดยวิธีการหยอด

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านธารทอง
เกษตรกรทำการเพาะกล้าในถาด เพื่อใช้ปักดำโดยวิธีการโยนกล้า


 

 

 

นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
วิจัยและพัฒนาข้าวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 3/2557    ระหว่างวันที่ 7-8
กรกฎาคม 2557  ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

 

 


 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เป็นประธานการประชุม
ครั้งที่ 10/2557  ณ ห้องประชุม อาคารฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย      เมื่อวันที่ 
1 กรกฎาคม 2557  เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา

  

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 คณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เข้านิเทศงาน นักศึกษา
ฝึกงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  โดยมี นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ

 

 


 

 

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557  นายไตรรัตน์ อุดมศรีโยธิน และเจ้าหน้าที่บริษัท ข้าว ซี.พี.
จำกัด  ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการส่งเสริม การปลูกข้าวญี่ปุ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  โดยมี
นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ให้การต้อนรับ 

สัมมนา GAP ข้าว

กรมการข้าว จัดการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว 
ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2557ณ โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ทเชียงราย อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย  โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรที่มีขอบข่ายงานด้าน GAP อินทรีย์ และ
GMP โรงสีข้าว  เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว

 


 

โครงการข้าวอินทรีย์

ดร.บริบูรณ์ สมฤทธิ์ ที่ปรึกษากรมการข้าว เป็นประธานการประชุมโครงการผลิตข้าว
อินทรีย์ ครั้งที่ 1/2557  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557  ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย   เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2556/2557  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย นายบุญดิษฐ์ วรินทร์รักษ์ ผอ.ศวข.พิษณุโลก  นายทองมา มานะกุล ผอ.ศวข.แพร่ 
นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผอ.ศวข.เชียงราย  ผู้แทนจากบริษัทท๊อปออร์กานิกโปรดักส์แอนด์ซัพพลายส์
จำกัด และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ทุ่งลอ เชียงราย-พะเยา 

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เป็นประธานการประชุม
ครั้งที่ 9/2557  ณ ห้องประชุม อาคารฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย      เมื่อวันที่ 
12 มิถุนายน 2557  เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา 

นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะ นำเกษตรกรศูนย์ข้าวชุมชน
ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ร่วมสัมมนาโครงการประกวดศูนย์ข้าวชุมชน
ต้นแบบ ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร และ
เปิดโครงการประกวดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบ ปี 2557 ณ กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน
กรุงเทพฯ โดยมีนายอภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิด
การสัมมนาฯ

เกษตรกรที่ร่วมโครงการประกวดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบ 5 จังหวัด ประกอบด้วย
จังหวัดเชียงราย  จังหวัดบุรีรัมย์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดราชบุรี   และ
จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดย บริษัท ฟาร์มแนชแนล(ประเทศไทย)จำกัด
และบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้การสนับสนุน

 การลดต้นทุนการผลิตข้าว.. ทำไมต้องลดต้นทุนการปลูกข้าว ?


 

 

งานจัดซื้อจัดจ้าง

งานวิจัยเด่น     

     

     

รายงานประจำปีจองหอพักศูนย์ฯ

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday33
mod_vvisit_counterYesterday105
mod_vvisit_counterThis week334
mod_vvisit_counterLast week810
mod_vvisit_counterThis month1905
mod_vvisit_counterLast month3384
mod_vvisit_counterAll days56117

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 54.90.110.60
,
Today: ก.ย. 17, 2014

ค้นหาในเว็บไซต์

นายปิยะพันธ์  ศรีคุ้ม
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายการสื่อสารภายใน สวข. 

พยากรณ์อากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
ป้ายโฆษณา
ลิขสิทธิ์ © 2014 http://cri.brrd.in.th/web/. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย