http://cri.brrd.in.th/web/

Chiangrai Rice Research Center


"...ข้าว ต้องปลูก เพราะอีก 20 ปี
ประชากรอาจจะ 80 ล้านคน
ข้าวจะไม่พอ ถ้าลดการปลูกข้าวไปเรื่อย ๆ
ข้าวจะไม่พอ เราจะต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศ
เรื่องอะไร ประชาชนคนไทยไม่ยอม
คนไทยนี้ต้องมีข้าว แม้ข้าวที่ปลูกในเมืองไทย
จะสู้ข้าวที่ปลูกในต่างประเทศไม่ได้ เราก็ต้องปลูก..."

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการโคกกูแว
จังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2536

 

  
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดเครื่องจักรปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ฯ

>>
แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ชุดเครื่องจักรปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธู์ฯ

>> ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

>> ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ชุดเครื่องจักรปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


>>
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร
ชุดเครื่องจักรปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์


>>
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร
โรงปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ 
ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ

นายทรรศนะ ลาภรวย ที่ปรึกษากรมการข้าว พร้อมคณะสื่อมวลชวน 
เข้าเยี่ยมชมและดูงานการผลิตข้าวญี่ปุ่น และข้าวเหนียวเขี้ยวงู การแปรรูปข้าวญี่ปุ่น
ของเอกชน  ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  เมื่อวันที่ 15-16
กรกฎาคม 2557      โดยมี นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย 
นายพายัพภูเบศวร์ มากกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  บรรยายสรุปและให้
สัมภาษณ์ 

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างฯ
ร่วมกิจกิรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
ณ วัดป่ากว๋าว ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557การดำเนินงานฤดูนาปี 2557


โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยบ่อ
เกษตรกรตกกล้า เสร็จแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมแปลงปักดำ

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้าน
ห้วยหญ้าไซเกษตรกรตกกล้าเรียบร้อยแล้ว โดยใช้พันธุ์ข้าว บือโปะโละ  พบโรคไหม้ในแปลงกล้า
ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมแปลงปักดำ

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงบ้านแม่ฉางข้าว
ประชุมชี้แจ้งการดำเนินงานโครงการฯ  เกษตรกรตกกล้าเรียบร้อยแล้ว  บางรายจะปลูกโดยวิธีโยนกล้า
โดยได้สนับสนุนถาดเพาะ และแนะนำวิธีการเพาะกล้าให้แก่เกษตรกรในโครงการฯ

โครงการขยายผลฯ แม่สลอง  ประชุมชี้แจงการ
ดำเนินงาน ในฤดูนาปี 2557 แก่เกษตรกรในโครงการฯ

โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำคำ
อยู่ในช่วงเตรียมแปลง  และปักดำโดยวิธีการหยอด

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านธารทอง
เกษตรกรทำการเพาะกล้าในถาด เพื่อใช้ปักดำโดยวิธีการโยนกล้า 

นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
วิจัยและพัฒนาข้าวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 3/2557    ระหว่างวันที่ 7-8
กรกฎาคม 2557  ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

 

 


 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เป็นประธานการประชุม
ครั้งที่ 10/2557  ณ ห้องประชุม อาคารฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย      เมื่อวันที่ 
1 กรกฎาคม 2557  เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา

  

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 คณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เข้านิเทศงาน นักศึกษา
ฝึกงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  โดยมี นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ

 

 


 

 

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557  นายไตรรัตน์ อุดมศรีโยธิน และเจ้าหน้าที่บริษัท ข้าว ซี.พี.
จำกัด  ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการส่งเสริม การปลูกข้าวญี่ปุ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  โดยมี
นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ให้การต้อนรับ 

สัมมนา GAP ข้าว

กรมการข้าว จัดการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว 
ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2557ณ โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ทเชียงราย อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย  โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรที่มีขอบข่ายงานด้าน GAP อินทรีย์ และ
GMP โรงสีข้าว  เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว

 


 

โครงการข้าวอินทรีย์

ดร.บริบูรณ์ สมฤทธิ์ ที่ปรึกษากรมการข้าว เป็นประธานการประชุมโครงการผลิตข้าว
อินทรีย์ ครั้งที่ 1/2557  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557  ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย   เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2556/2557  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย นายบุญดิษฐ์ วรินทร์รักษ์ ผอ.ศวข.พิษณุโลก  นายทองมา มานะกุล ผอ.ศวข.แพร่ 
นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผอ.ศวข.เชียงราย  ผู้แทนจากบริษัทท๊อปออร์กานิกโปรดักส์แอนด์ซัพพลายส์
จำกัด และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ทุ่งลอ เชียงราย-พะเยา 

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เป็นประธานการประชุม
ครั้งที่ 9/2557  ณ ห้องประชุม อาคารฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย      เมื่อวันที่ 
12 มิถุนายน 2557  เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา 

นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะ นำเกษตรกรศูนย์ข้าวชุมชน
ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ร่วมสัมมนาโครงการประกวดศูนย์ข้าวชุมชน
ต้นแบบ ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร และ
เปิดโครงการประกวดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบ ปี 2557 ณ กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน
กรุงเทพฯ โดยมีนายอภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิด
การสัมมนาฯ

เกษตรกรที่ร่วมโครงการประกวดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบ 5 จังหวัด ประกอบด้วย
จังหวัดเชียงราย  จังหวัดบุรีรัมย์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดราชบุรี   และ
จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดย บริษัท ฟาร์มแนชแนล(ประเทศไทย)จำกัด
และบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้การสนับสนุน

 


 

 

>>คำแนะนำและการป้องกันกำจัดโรคไหม้การลดต้นทุนการผลิตข้าว.. ทำไมต้องลดต้นทุนการปลูกข้าว ?


 

 

งานจัดซื้อจัดจ้าง

งานวิจัยเด่น     

     

     

รายงานประจำปีจองหอพักศูนย์ฯ

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday31
mod_vvisit_counterYesterday91
mod_vvisit_counterThis week679
mod_vvisit_counterLast week807
mod_vvisit_counterThis month2670
mod_vvisit_counterLast month3181
mod_vvisit_counterAll days50211

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 54.204.127.191
,
Today: ก.ค. 26, 2014

ค้นหาในเว็บไซต์

นายปิยะพันธ์  ศรีคุ้ม
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย


การสื่อสารภายใน สวข. 

พยากรณ์อากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
ป้ายโฆษณา
ลิขสิทธิ์ © 2014 http://cri.brrd.in.th/web/. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย