http://cri.brrd.in.th/web/

Chiangrai Rice Research Center

                                     

     "...ข้าว ต้องปลูก เพราะอีก 20 ปี
     ประชากรอาจจะ 80 ล้านคน
ข้าวจะไม่พอ ถ้าลดการปลูกข้าวไปเรื่อย ๆ
ข้าวจะไม่พอ เราจะต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศ
     เรื่องอะไร ประชาชนคนไทยไม่ยอม
คนไทยนี้ต้องมีข้าว แม้ข้าวที่ปลูกในเมืองไทย
จะสู้ข้าวที่ปลูกในต่างประเทศไม่ได้ เราก็ต้องปลูก..."

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการโคกกูแว
จังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2536


  

     

       นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันศูนย์ข้าวชุมชน
ข้าวญี่ปุ่น” เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557     ณ ที่ทำการชั่วคราวศูนย์ข้าวชุมชนข้าวญี่ปุ่น ตำบลแม่พริก
อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

        การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวญี่ปุ่น ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวญี่ปุ่น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย ภาคเกษตรกร ภาคเอกชน และภาคราชการ ในการผลิตเมล็ดพันธุ์และการบริหารจัดการ
ศูนย์ข้าวชุมชนสู่ความสำเร็จ ตลอดจนประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนข้าวญี่ปุ่น และ
ประชาสัมพันธ์ข้าวญี่ปุ่นของจังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์

                

 

 


 

                 ประกาศชาวนา ฤดูนาปรัง ฉบับที่ 3/2557  

 


 

 
ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ

 

           นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  นายพายัพภูเบศวร์ มากกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวนุจรินทร์ จังขันธ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  นางสาวกรสิริ ศรีนิล นักวิชาการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะ เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2557  ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2557

 

       เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 นายธเนศพล  ธนบุณยวัฒน์  ผู้อำนวยการองค์การตลาด
เพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) และคณะจำนวน 14  คน  ได้เข้าปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข้าวเหนียวเขี้ยวงูกับศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  เพื่อหาแนวทางการขยายผลนำไปใช้ประโยชน์
ในรูปแบบเกษตรพันธสัญญา (Contract farming)  โดยมี นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผอ.ศวข.
เชียงราย  และ นายพายัพภูเบศวร์ มากกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  ให้การ
ต้อนรับ

 

 

   เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557  นายแสวง  เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
พร้อมคณะ   ได้ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราขานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก
ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ. เชียงราย โดยมี นายสุเทพ  ทิพย์รัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงราย
เป็นประธานในพิธี

 

 เมื่อวันที่ 15 และ 19 มีนาคม 2557 นายแสวง  เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  
เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐาน GAP  
ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2  ณ ไร่เชิญตะวัน
ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย และ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  

 

   เมื่อวันที่ 11-13 มีนาคม 2557 นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน 
พร้อมคณะ จัดเวทีชุมชนภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ ดังนี้

-ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลศรีดอนมูล  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  มีเกษตรกรเข้าร่วม  16 ราย
-ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านโป่ง   อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย มีเกษตรกรเข้าร่วม  73 ราย
-ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลครึ่ง   อำเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย      มีเกษตรกรเข้าร่วม  33 ราย

   มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง แนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชน เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดี
และการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน โดยมีนายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร  นายพิชิตพล ลือชัย นักวิชาการตรวจบัญชีปฏิบัติการ
และนางขนิษฐา มะโนสมบัติ ครูบัญชีอาสาจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรบรรยาย นอกจากนี้
ยังมีเกษตรตำบลศรีดอนมูล  ตำบลบ้านโป่ง และตำบลครึ่ง ประกอบด้วย นายนพปฏล ชูสมุทร
นักวิชาการเกษตรส่งเสริมปฏิบัติการ   นายทวีศักดิ์ ไหวคิด นักวิชาการเกษตรส่งเสริมชำนาญการ
และนางไพรวัลย์ สวยงาม นักวิชาการเกษตรส่งเสริมชำนาญการ เข้าร่วมจัดเวทีชุมชนดังกล่าว

 

     นางสาวนุจรินทร์ จังขันธ์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  เป็นวิทยากร
โครงการฝึกอบรมป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติจาก
การทำนา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2557  โดยมีเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน
400 คน

 

 
     นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  เป็นประธาน
เปิดการฝึกอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่ม
ผลผลิตข้าวและการลดต้นทุนการผลิต โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 18 ตำบลห้วยสัก
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 
โดยมีเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 103 ราย

 

 

 

 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เป็นประธานการประชุม
ครั้งที่ 6/2557  ณ ห้องประชุม อาคารฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เมื่อวันที่ 
10 มีนาคม 2557  เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา

 

 

 

  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย
สักการะศาลพระภูมิ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง  โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง
และพนักงาน  ร่วมแสดงความยินดี

 

 

 

     เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ขอสนับสนุนรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับข้าวหอมมะลิตามมาตรฐานGAP   โดยมี นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย 
นายพายัพภูเบศวร์ มากกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  ให้การต้อนรับ

 

 


      เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557  สำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว นำเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ และกลุ่มควบคุมคุณภาพของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 80 คน  เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก
ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  โดยมี นายแสวง เบ็ญชา  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เป็นวิทยากรบรรยาย

 

 

      นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการหมู่บ้าน
ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เมื่อวันที 20-21 กุมภาพันธ์
2557  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 40 ราย  โดยมีนายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการ
เกษตรชำนาญงาน  และ นายสุดใจ มะติยาภักดิ์  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน 
เป็นวิทยากร

 

 

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557  สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี นำบุคลากรเข้าศึกษาดูงาน
การผลิตเมล็ดพันธุ์ จำนวน 55 คน   โดยมี นายสุดใจ มะติยาภักดิ์ เจ้าพนักงานการเกษตร
ชำนาญงาน ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากร

 


แปลงนาสาธิต

 

   เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 นายนิทิต จิตรนิยม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  เป็นประธานเปิดงานวันปักดำข้าวพันธุ์ดีในแปลงนาสาธิต ณ แปลงนาสาธิต
บ้านหนองบัวแดง ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย   โดยมี นายแสวง เบ็ญชา
พร้อมคณะ  ร่วมให้การต้อนรับ  ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการรวมกลุ่มผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าว สาธิตการใช้รถปักดำนา

 


ศึกษาดูงาน

     เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557  คณะวิจัยฯ ศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา เข้าศึกษาดูงานและ
เก็บข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเพาะ ปลูกการเก็บรักษาการวิจัยเพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าว รวมถึง
ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการส่งเสริมการส่งออกข้าวหอมมะลิ  :
โครงการวิจัยเรื่อง "ยุทธศาสตร์การแข่งขันเพื่อการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยไปจีน"
      โดยมี นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย พร้อมด้วย นักวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ

 

ประชุมศูนย์ฯ

              นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการ
ในตำแหน่ง ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เป็นประธานการประชุมประจำเดือน
ครั้งที่ 5/2557 ณ ห้องประชุม อาคารฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เมื่อวันที่ 
4 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในรอบเดือน
ที่ผ่านมา

 

ตรวจเยี่ยมโครงการฯ

 

 

      เมื่อวันที่ 27-29 มกราคม 2557  ดร.ไพศาล ล้อมทอง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
วิเคราะห์นโบายและแผนทรงคุณวุฒิ สำนักพระราชวัง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมผลการ
ดำเนินงานและมอบถุงพระราชทาน แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยบ่อ
จังหวัดเชียงราย  โดยมี นายนิมิตร ดวงปินตา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
นายวิทยา ภักดี เจ้าพนักงานการเกษตร ร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน

 

จัดนิทรรศการ

 

 

 

 

 

         เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2557 นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
พร้อมคณะ ร่วมจัดนิทรรศการงานโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 93 ณ โรงเรียนพญาเม็งราย
ตำบลเม็งราย อำพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย และโรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า ตำบลสันมะค่า
อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
         โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะกรรมการมูลนิธิพระดาบส เป็น
ประธานโครงการพระดาบสสัญจร จัดขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ในการให้ความรู้ทักษะการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรแก่เกษตรกร และช่วยเสริม
ทักษะให้แก่ศิษย์พระดาบส ทั้งนี้ มีการอบรม หลักสูตรการใช้และการบำรุงรักษารถแทรกเตอร์,
หลักสูตรการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซล /รถไถเดินตาม และหลักสูตรปุ๋ยสั่งตัด

 

ฝึกอบรม

 นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมเป็นวิทยากรโครงการ
ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้จัดอบรม
หลักสูตร การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจำหน่าย และการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเวียงห้าว อำเภอพาน และองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน
จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2557

 

โครงการพระราชดำริ


           พลเอก สถิต แจ่มจรัส ผอ.สปร.ทบ. พร้อมคณะ  ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการ
บ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ บ้านห้วยหญ้าไซ  โครงการสถานีเกษตรที่สูงดอยบ่อ   และ
โครงการสถานีเกษตรที่สูงธารทอง ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 14-15 มกราคม 2557 
โดยมี นายนิมิตร ดวงปินตา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน    นายวิทยา ภักดี
เจ้าพนักงานการเกษตร  ร่วมให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน

 

จัดนิทรรศการ

    ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย โดยนายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะ
ร่วมจัดนิทรรศการงานฤดูหนาวและงานกาชาดอำเภอพาน ระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2557
ณ สนามหลังเทศบาลตำบลเมืองพาน  ในการจัดงานดังกล่าว ได้นำถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  รางวัลชนะเลิศโครงการประกวด
แข่งขันชุมชนต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว (ข้าวพันไร่) ไปจัดแสดงด้วย

 

ประชุมศูนย์ฯ

             นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการ
ในตำแหน่ง ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย     เป็นประธานการประชุมประจำเดือน
ครั้งที่ 4/2557 ณ ห้องประชุม อาคารฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เมื่อวันที่
7 มกราคม 2557 เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในรอบเดือน
ที่ผ่านมา

 

ประชุมโครงการวิจัย

      สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว จัดประชุมโครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว ปี 2557
เพื่อสรุปการปฏิบัติงานปี 2556 และติดตามการปฏิบัติงาน ปี 2556  ระหว่างวันที่ 24-26
ธันวาคม 2556  ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

  

  

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ระดับประเทศ

      ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เพื่อ
เทิดพระเกียรติระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์
พระวรชายาฯ ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ (ไร่เชิญตะวัน)
ตำบลห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย   โดยมี นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด  และมี นายโอฬาร พิทักษ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายมนัส โสกันธิกา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ รองอธิบดีกรมการข้าว ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

 


 

 

การลดต้นทุนการผลิตข้าว.. ทำไมต้องลดต้นทุนการปลูกข้าว ?

                               

            

 

  

งานจัดซื้อจัดจ้าง

งานวิจัยเด่น     

     

     

รายงานประจำปี

    

จองหอพักศูนย์ฯ

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday69
mod_vvisit_counterYesterday101
mod_vvisit_counterThis week582
mod_vvisit_counterLast week638
mod_vvisit_counterThis month1656
mod_vvisit_counterLast month2930
mod_vvisit_counterAll days39846

Online (20 minutes ago): 3
Your IP: 54.197.87.25
,
Today: เม.ย. 19, 2014

ค้นหาในเว็บไซต์

นายปิยะพันธ์  ศรีคุ้ม
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย


การสื่อสารภายใน สวข. 

พยากรณ์อากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
ป้ายโฆษณา
ลิขสิทธิ์ © 2014 http://cri.brrd.in.th/web/. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย